• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนาเสนอข่าวการพนันฟุตบอล

โดย ธวัชชัย ดวงไทย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล

2. เพื่อศึกษาการนาเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่อการนำเสนอข่าวการพนันฟุตบอล และ

4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนำเสนอข่าวการพนันฟุตบอล

 

ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชนได้แสดงบทบาทการให้ข่าวสารมากที่สุด รองลงมา คือ บทบาทการให้ความรู้ และบทบาทการให้ข้อเสนอแนะ ตามลำดับในขณะที่หนังสือพิมพ์สยามกีฬาไม่มีการนำเสนอข่าวเรื่องการพนันฟุตบอล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. บทบาทการให้ข่าวสาร โดยมีประเด็นข่าวที่นาเสนอมากที่สุด 4 ลำดับ ได้แก่

1.1 มาตรการการป้องกันปราบปรามการพนันฟุตบอลของหน่วยงานต่างๆ

1.2 การจับกุมผู้กระทำความผิดการพนันฟุตบอลชาวไทยและชาวต่างประเทศ

1.3 การรณรงค์การพนันฟุตบอลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสถาบันการศึกษา และ

1.4 สถานการณ์ของต่างประเทศในช่วงฟุตบอลโลก 

 

2. บทบาทการให้การศึกษา โดยมีประเด็นข่าวที่นาเสนอมากที่สุด 2 ลาดับ ได้แก่

2.1 ผลการสำรวจหัวข้อพฤติกรรมการรับชมและการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมตอนปลายและอาชีวศึกษา และหัวข้อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 และหัวข้อพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นพนันในประเทศไทยปี2556 และ

2.2 ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอล

 

3. บทบาทให้ข้อเสนอแนะ โดยมีประเด็นข่าวที่นาเสนอมากที่สุด 4 ลำดับ ได้แก่

3.1 ข้อเสนอแนะผู้ปกครองให้สอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นพนันฟุตบอล

3.2 ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจจับผู้กระทำความผิด

3.3 ข้อเสนอแนะผู้เล่นการพนันให้เห็นโทษของการพนันฟุตบอล และ

3.4 ข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายการพนัน 

 

ทางด้านแรงจูงใจ พบว่า ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เน้นข่าวเบาและหนังสือพิมพ์เน้นข่าวหนักมีแรงจูงใจต่อการนาเสนอข่าวการพนันฟุตบอลจาก

1. ความตระหนักในหน้าที่สื่อมวลชน

2. สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และ

3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

และปัจจัยที่กำหนดบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการนำเสนอข่าวการพนันฟุตบอลมี ดังนี้

1. ปัจจัยแวดล้อม

2. องค์ประกอบข่าวในด้านความเสียหายเเละความเด่น

3. อิทธิพลจากเจ้าของโต๊ะบอล

4. ประเภทหนังสือพิมพ์

5. ผู้อ่าน

6. ความยากในการหาข้อมูล

7. นโยบายของการทำงาน และ

8.อิทธิพลจากโฆษณา