• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน: กรณีศึกษามัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย มนัส สุทธิการ และคณะ

โครงการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1. เพื่อศึกษาบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบาทคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ การสร้างมัสยิดให้เป็นศูนย์รวมของทุกกิจกรรม การเปิดสอนศูนย์จริยธรรมอิสลามประจำชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ สร้างกองทุนซากาตมัสยิดบ้านเหนือเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในชุมชน มีอิหม่ามผู้นำที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการศาสนาและสามัญ  มีผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนที่มีความฉลาด เสียสละ และเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาเยาวชนและคนในชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ

สภาพปัญหา และอุปสรรคในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั่วไป 2) สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานภายใน 

  สภาพปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ทั่วไปสามารถแยกเป็นปัญหาย่อยได้ดังนี้ ปัญหาต่อด้านหน้าที่การงาน ปัญหาต่อครอบครัว ปัญหาต่อการพัฒนาการทางสมองของผู้ติดการพนัน สุรา และยาเสพติด ปัญหาต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน  ปัญหาด้านความผิดต่อหลักการศาสนาและหลักปฏิบัติของชุมชน ปัญหาต่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ

สภาพปัญหาและอุปสรรค์ในด้านการบริหารงานภายใน ได้แก่ ขาดการจัดระบบ การบันทึก และตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของคณะกรรมการมัสยิด ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรมัสยิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเลือกปฏิบัติของคณะกรรมการมัสยิดบ้านเหนือ ขาดจิตสำนึกต่อหลักกฎหมายและหลักการศาสนา ใช้เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์  

แนวทางในการดูแลสัปบุรุษตามวิถีแห่งศาสนาอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเพื่อขจัดปัญหาการพนันและอบายมุขในชุมชนได้แก่ สร้างจิสำนึกร่วมในชุมชน กระบวนการศาสนาบำบัดพร้อมสร้างพื้นฐานด้านอาชีพ แบ่งความรับผิดชอบให้เป็นหน่วยย่อย จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชุมชน มัสยิดสถานที่แห่งสื่อทางนำ สร้างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในชุมชน(ฮูกมปากัต) สร้างสายใจแห่งเพื่อนร่วมโลก ป้ายประกาศิตของชุมชน