• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การวิจัยเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ต้นแบบเกี่ยวกับการพนันสำหรับเด็กในวัยเรียน

โดย ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก

จากการศึกษาโครงการการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ พบว่า ชุดการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาการพนันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน (School-based Gambling Prevention Programs) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญในการแก้ไขปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน หัวใจของชุดการเรียนรู้ฯ คือ “การป้องกัน” คณะวิจัยฯ จึงได้ทาการศึกษาโครงการและชุดการเรียนรู้การให้การศึกษาเชิงป้องกันปัญหาการพนันสาหรับเด็กในวัยเรียนในโรงเรียนแยกตามระดับชัน้ การศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบชุดการเรียนรู้ฯ ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

คณะวิจัยฯ ได้ทาการศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้การศึกษาเชิงป้องกันปัญหาการพนันสา หรับนักเรียนในโรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย โดยตั้งชื่อชุดการเรียนรู้ต้นแบบเพื่อป้องกันปัญหาการพนันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน นี้ว่า “คุณรู้จักการพนันดีจริงหรือ” และนาชุดการเรียนรู้ต้นแบบนี้มาดำเนินการทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน 3 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือ 1) โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 2) โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 3) โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักเรียนจานวน 100 คน เข้าร่วมการทดสอบ เป็นนักเรียนชาย 43 คน และนักเรียนหญิง 57 คน

ผลการทดสอบพบว่า หลังการทดสอบ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวกับการพนันได้ดีขึ้น และสามารถปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพนันได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยนักเรียนสามารถเข้าใจคำจำกัดความของการพนันได้อย่างดีว่า การพนันคือ การเอาเงิน สิ่งของ หรือของที่มีค่าไปเสี่ยงกับกิจกรรมที่มีผลลัพธ์ไม่แน่นอน การพนันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอน การเล่นพนันแต่ละครั้ง เป็นอิสระต่อกัน ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา มีผู้แพ้พนันมากกว่าผู้ชนะพนัน โอกาสในการชนะพนันมีน้อยและไม่อยู่ข้างผู้เล่นพนัน เจ้ามือเป็นฝ่ายได้เปรียบเสมอเพราะเจ้ามือเป็นผู้ออกแบบกฎเกณฑ์ ยิ่งเล่นนานยิ่งมีโอกาสเสียพนันมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถกำจัดความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนันได้ เช่น ความเชื่อที่ว่าคุณสามารถฝึกฝนเล่นการพนันให้เก่งขึ้น ได้หากคุณพยายามมากขึ้น ความเชื่อที่ว่าการคิดว่าตัวเองมีโชคทำให้ชนะพนัน การเกือบชนะพนันครั้งนี้หมายความว่าเรามีโอกาสชนะพนันครั้ง หน้ามากขึ้น และความเชื่อในโชคลางของขลัง เป็นต้น นอกจากนั้น นักเรียนยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเล่นเกมพนัน ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์นี้ในนการประกอบการตัดสินใจใดๆ ที่มีความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผลโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม การมีชุดการเรียนรู้เพื่อการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเพียงมาตรการเดียว ไม่สามารถป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนได้ แต่ชุดการเรียนรู้ฯ ที่ใช้ในโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชนในบริบทของการแก้ไขปัญหาที่กว้างกว่า คณะวิจัยฯ มีความมุ่งมั่อยากเห็นการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาด้านการพนันเข้ากับหลักสูตรปรกติของโรงเรียนเพื่อใช้ในการสอนนักเรียนในชัั้นเรียน และต้องไม่ลืมว่ามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันใดๆ จะประสบความสาเร็จมิได้เลย หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อปัญหาการพนัน และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ชุมชนและสังคม โดยโรงเรียนผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สังคมโดยรวมตระหนักถึงอันตรายจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน อันจะนาไปสู่การจัดการการพนันอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน และลดผลกระทบจากปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุด