• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรทางวิชาการที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนันในสังคมไทย มีความประสงค์ให้มีการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบ การพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตามพันธกิจที่ต้องดำเนินการทุกๆ สองปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมกับเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา อันเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การเสนอมาตรการ กลไก ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาการพนัน โดยในปีนี้เป็นการดำเนินการร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ภายใต้โครงการ “การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558” 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อสำรวจสถานการณ์ โครงสร้างทางด้านอุปสงค์ พฤติกรรมการเล่นการพนันประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเล่นพนัน และผลกระทบของการพนันที่มีต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม

2. เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบของการเล่นพนันในอดีต กับปัจจุบัน

3. เพื่อสำรวจถึงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

สาระสำคัญของการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย

1) ความคิดเห็นและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเล่นพนัน ได้แก่ทัศนคติของประชาชนต่อการเล่นพนันในประเด็นต่างๆ และการแวดล้อมด้วยบุคคลที่เล่นพนัน

2) พฤติกรรมการเล่นพนัน ได้แก่ประสบการณ์การเล่นพนันที่ผ่านมา อายุที่เริ่มต้นเล่น ประเภทการพนันที่เล่นเป็นครั้งแรก เหตุผลที่เล่น และไม่เล่น เหตุผลที่ยังคงเล่นพนันและเลิกเล่นพนัน ผลดีจากการเลิกเล่นพนัน

3) พฤติกรรมการเล่นพนันในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ประเภทการพนันที่เล่นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาผลกระทบด้านการเงิน การถูกลงโทษจากการเล่นพนัน การวิเคราะห์สภาวะการติดพนัน 

4) พฤติกรรมการเล่นพนันกับธุรกิจพนัน ประเภทการพนันที่เล่น ช่องทางที่เล่น ความถี่ วงเงิน สถานการณ์การเล่นได้เสีย ข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่นพนัน และผู้ที่ขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน

2. ขอบเขตด้านประชากร 

การสำรวจครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15 ปีขี้นไป

3. ขอบเขตด้านพื้นที่

พื้นที่ในการศึกษาประกอบด้วย 26 จังหวัด ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 

1) กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 

2) ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง และตาก

3) ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนกลาง ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และเลย

5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

6) ภาคกลางตอนบน และตะวันตก ได้แก่ ราชบุรี ลพบุรี และอ่างทอง 

7) ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี และจันทบุรี 

8) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ ตรัง และสตูล

9) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และชุมพร