• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies) องค์กรวิชาการที่ทาการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพนัน เพื่อให้เกิดการผลักดันมาตรการ ตลอดจนกลไกในการควบคุมปัญหาดังกล่าวในสังคมไทย ประสงค์ที่จะดาเนินการศึกษาพฤติกรรมการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2559 ถือเป็นรายการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่รองจากฟุตบอลโลก โดยคาดว่าจะเป็นรายการที่คนไทยให้ความสนใจทั้งการรับชมและการเล่นพนัน เช่นเดียวกับที่เคยปรากฎในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆ ที่ผ่านมา จึงต้องมีการศึกษาสถานการณ์ปัญหา เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ไข โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ที่สังคมควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นอนาคตของชาติ

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) ดาเนิน “โครงการสารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา” ครั้งนี้ขึ้น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงก่อนการแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง และการติดตามสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสารวจความตั้งใจ/ พฤติกรรมการชมและเชียร์ฟุตบอลยูโร 2016

2) เพื่อสารวจทัศนคติ และประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล

3) เพื่อสารวจความตั้งใจ/ การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

4) เพื่อสารวจถึงปัญหา และผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

5) เพื่อสารวจถึงข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของการสำรวจหลังจบการแข่งขัน

สาระสาคัญของการศึกษาในช่วงหลังจบการแข่งขัน ประกอบด้วย

1) การรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การรับชมและลักษณะการติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 กิจกรรมที่ทาไปพร้อมกับการรับชม และการร่วมสนุกทายผล

2) การรับรู้ต่อการรณรงค์/ ป้องกันปราบปรามการพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การเคยได้ยินได้ฟังการรณรงค์/ ห้ามปรามไม่ให้เล่นพนัน และการเคยเห็น/ ได้ยินสื่อรณรงค์หยุดพนันฟุตบอลยูโร 2016

3) ประสบการณ์การเล่นพนันทายผลฟุตบอล และการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ การเคยเล่นพนันทายผลฟุตบอลตลอดชีวิตที่ผ่านมา ความตั้งใจจะเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ก่อนที่จะมีการแข่งขัน การเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 การใช้สื่อประกอบการพิจารณาเล่นพนันทายผลฟุตบอล วงเงินพนันที่เตรียมไว้ จานวนเงินพนันต่อคู่ และจานวนคู่ที่เล่นพนันในแต่ละรอบโครงการสารวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016

4) ปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 ได้แก่ ลักษณะปัญหาจากการเล่นพนันทายผลฟุตบอลยูโร 2016 คนที่ขอคาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ และการหาเงินมาใช้หนี้ (ถ้ามี)