• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยปัญหาการพนัน

โดย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ชัยณรงค์ เครือนวล, ธนิต โตอดิเทพย์, สิตางศ์ เจริญวงศ์

งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันให้ทุนสนับสนุน ในปี พ.ศ. 2555-2556 เพื่อศึกษา เชื่อมโยง และวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยปัญหาการพนัน  สังเคราะห์ภาพรวมงานวิจัย และให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการวิจัยปัญหาการพนันในอนาคต 

 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักๆ คือ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์บ่อนคาสิโนบริเวณชายแดนไทย

2. การสังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในแต่ละโครงการวิจัย 

3. การสังเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการการพนันในสังคมไทย

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป