• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

กฎหมายควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และแนวทางการปรับใช้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 กับการพนันออนไลน์

โดย ปิยอร เปลี่ยนผดุง

การพนันเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีมานาน และดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ร่วมกันของหลายสังคม สิ่งหนึ่งที่นำมาใช้ในการควบคุมการพนันซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายด้านตามมา คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน แต่เนื่องจากการพนันนั้นเป็นกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในบางครั้ง ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีลักษณะพิเศษ คือ มีขอบเขตที่กว้างขวาง และทำให้คนที่อยู่ต่างสถานที่สามารถติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน การพนันก็ได้พัฒนารูปแบบจากการเล่นในโลกจริง ซึ่งนักพนันต้องติดต่อสัมพันธ์และเล่นพนันกันโดยเห็นหน้าหรืออยู่ในสถานที่เดียวกัน มาเป็นการพนันออนไลน์ ที่ทำให้ผู้เล่นการพนันสามารถเข้าถึงการพนันรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้ว่ากฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการพนันนั้นจะครอบคลุมถึงรูปแบบการพนันบางประเภท แต่ในการควบคุม ปราบปราม หรือดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายการพนันนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากปัญหาเชิงเทคนิคคอมพิวเตอร์ และมาตรการที่จะนำมาปรับใช้กับการพนันออนไลน์นั้นยังไม่ชัดเจน 

ในประเทศไทยนั้น การพนันออนไลน์เป็นการพนันอีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังไม่มีกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยตรง แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในควบคุมการพนัน แต่ก็เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงลักษณะการกระทำความผิดและอัตราโทษที่จะได้รับเท่านั้น มิได้รวมไปถึงวิธีการในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นพยานหลักฐานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และการเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์อันเป็นพยานหลักฐานสำคัญประกอบการพิจารณาคดีด้วย และแม้ในพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จะได้บัญญัติถึงหน้าที่ของผู้ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์และการจราจรคอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงอำนาจในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังเป็นปัญหาว่าจะนำบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาปรับใช้กับการพนันออนไลน์ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งเว็บไซต์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวเนื่องกับการพนันออนไลน์ 

เนื่องจากการพนันออนไลน์นั้น ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอาญาแต่ทว่ามีสถานที่ในการเกิดคดีบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่เกิดเหตุทางกายภาพทั่วไป ประกอบกับมีการนำพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาพิจารณาประกอบในการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวิทยาทางอินเทอร์เน็ตและอาชญาวิทยาทางอินเทอร์เน็ตก่อนเป็นเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจสภาพการเกิดและลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และพิจารณาต่อมาว่า การพนันออนไลน์นั้นมีลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และถือเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หรือไม่ อย่างไร จากนั้น จึงจะได้พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการพนันและกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนถัดมา 

ในส่วนของข้อกฎหมายที่จะนำปรับใช้กับการพนันออนไลน์นั้น งานวิจัยนี้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ภายในประเทศไทย และกฎหมายที่บังคับใช้ในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ กฎหมายของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการออกกฎหมายที่นำมาบังคับใช้แก่กรณีการพนันออนไลน์โดยตรง  เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ หรือบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะนำมาใช้กับการควบคุมการพนันออนไลน์ในประเทศไทยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป