• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำปี 2556 : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

โดย มนฤดี กีรติพรานนท์, กมลทิพย์ อาร์ธอส, วิษณุ วงษ์สินศิริกุล

การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการเล่นพนันในกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนที่เล่นพนัน ประเภทเกมพนันที่เล่นพนัน วิธีการและช่องทางการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนัน จำนวนเงินที่เล่นพนัน และผลกระทบของการพนันที่มีต่อตัวนักศึกษา ครอบครัว และสังคมโดยรวม ทั้งนี้คาดหวังว่า ผลการสำรวจนี้จะสามารถถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาการเล่นพนันของนักศึกษาไทย การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจโดยเลือกตัวอย่างนักศึกษาจากกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 2,199 คน การสำรวจกระทำในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในกลุ่มนักศึกษาไทย พบว่า มีนักศึกษาถึงร้อยละ 28.97 ที่ระบุว่า เคยเล่นการพนัน หรือคิดเป็น  527,636 คน (จากจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งประเทศปีการศึกษา 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,821,318 คน  ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 จาก www.info.mua.go.th)  โดยประเภทเกมพนันที่นักศึกษานิยมเล่นพนันมากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาก คือ เกมพนันไพ่ ถึงร้อยละ 67.16  หรือคิดเป็น 354,360 คน รองลมาคือ เกมพนันบิงโก (ร้อยละ 29.60 หรือคิดเป็น 156,180 คน )  เกมพนันหวยใต้ดิน (ร้อยละ 27.27 หรือคิดเป็น 143,886 คน)   เกมพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล (ร้อยละ 26.04 หรือคิดเป็น 137,396 คน) และเกมพนันพนันฟุตบอล (ร้อยละ 19.76 หรือคิดเป็น 104,261 คน) ส่วนเกมพนันตู้ม้า เกมพนันหวยหุ้น เกมพนันในบ่อน และเกมพนันหวยต่างประเทศ มีนักศึกษานิยมเล่นพนันค่อนข้างน้อย กล่าวคือ มีเพียงร้อยละ 3.61, 2.95, 2.62 และ 0.84 ตามลำดับเท่านั้น  

นอกจากนี้เมื่อทำการประมาณมูลค่าของวงเงินพนันของทั้ง 8 ประเภทเกมพนันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามีถึง 12,499,576,276 บาท โดยการพนันที่มีวงเงินสูงสุด คือ เกมพนันฟุตบอล 3,787,158,840 บาท รองลงมาคือ เกมพนันไพ่ 3,693,150,551 บาท เกมพนันหวยใต้ดิน 812,646,545 บาท เกมพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล 329,702,311 บาท เกมพนันบิงโก 232,689,458 บาท เกมพนันตู้ม้า 52,337,046 บาท เกมพนันหวยหุ้น 34,093,420 บาท และเกมพนันหวยต่างประเทศ 9,491,970 บาท

ผลกระทบจากการเล่นพนันของนักศึกษาในด้านการเรียน ด้านครอบครัว ด้านเพื่อนสนิท ด้านคนรัก/แฟน และด้านการทำงาน ผลการสำรวจระบุว่า ในความคิดเห็นของนักศึกษาแล้ว ผลกระทบเหล่านี้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยทั้งสิ้นโดยมีค่าเฉลี่ยระดับผลกระทบอยู่ระหว่าง 1.82 ถึง 1.99 จากค่าระดับผลกระทบสูงสุด 5.00 อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การพนันที่นักศึกษาประสบ และเป็นประสบการณ์ที่สะท้อนถึงการเสพติดพนัน ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มากที่สุดคือ กลุ่มนักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอล หวยใต้ดิน และพนันตู้ม้

ในส่วนของความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพนันของนักศึกษาในกลุ่มที่เคยเล่นพนันและในกลุ่มที่ไม่เคยเล่นพนัน มีความเห็นที่สอดคล้องและแตกต่างกันในหลายประเด็น ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า นักศึกษาในกลุ่มที่ไม่เคยเล่นพนันพอยอมรับได้ต่อการมีเกมพนันสลาก 2 ตัว 3 ตัว และสลากกินแบ่งรัฐบาลในสังคม แต่ปฎิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อการมีเกมพนันสลากขูด/ลอก หวยใต้ดิน เกมพนันในบ่อน และพนันฟุตบอลในสังคมไทย เพราะเชื่อว่าเกมพนันเหล่านี้จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ อย่างมิอาจหลีกเลี่ยง