• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การพนันในบุญประเพณีบั้งไฟ

โดย สดใส สร่างโศรก, นนท์ พลางวัน

การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย กรณีศึกษาการพนันในประเพณีบุญบัง้ ไฟ ให้ความสำคัญ ในมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาวิถีวัฒนธรรมดัง้ เดิม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระบวนการเล่นพนัน ของบุญบัง้ ไฟ ศึกษาต้นทุนและรายได้ของผู้จัด ประมาณการวงเงินพนัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเล่นพนัน และการวิเคราะห์โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันบัง้ไฟ รวมทัง้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการจัดการการพนันบัง้ไฟ

การวิจัยนี้ มีพื้นที่ศึกษาเป็น 2 เขต พื้นที่แรกอยู่ทางอีสานใต้ มีศูนย์กลางของการศึกษาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ และอีกพื้นที่หนึ่งอยู่ทางอีสานเหนือ มีศูนย์กลางของการศึกษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีวิธีการศึกษา โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) การใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)และไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในพื้นที่ที่จัดให้เป็นบ่อนบัง้ ไฟขนาดเล็กและบ่อนบัง้ไฟขนาดใหญ่ มีระยะเวลา 8 เดือน ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2555