• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพนัน (สไลด์นำเสนอ)

โดย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

สไลด์การนำเสนอโดย อ.ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ในหัวข้อ "เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการพนัน" เป็นการนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง การพนันในเขตจังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องมณฑาทอง โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จัดโดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  และสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 

อ.ดร.ปรีชา ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงการสร้างเชิงสถาบันและเชิงอำนาจของการพนัน ในฐานะเครื่องมือที่รัฐทุนนิยมใช้ในการเข้าควบคุมและแสวงหาผลประโยชน์ จากนั้นวิเคราะห์การเคลื่อนไหวต่อประเด็นพนันผ่านมุมมองแนวหลังสมัยว่า แม้การพนันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เลวร้าย แต่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาไปแล้ว การเคลื่อนไหวต่อต้านการพนัน คือการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อระดมมวลชนอันกว้างใหญ่ให้เข้าสู่ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นในการปลุกจิตสำนึกลบล้าง การพนันนิยม