• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สาระสำคัญของกฎหมายการพนันสหราชอาณาจักร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014

โดย ปิยอร เปลี่ยนผดุง

พระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 (Gambling Act 2005) ฉบับแก้ไข ค.ศ. 2014 ว่าด้วยการอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันและการโฆษณา หรือ Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014 ของสหราชอาณาจักรซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014”   เป็นกฎหมายการพนันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นจากพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของสหราชอาณาจักร ซึ่งยังคงเป็นกฎหมายการพนันหลักฉบับหนึ่งที่ยังมีผลบังคับใช้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนัน โดยพระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014 นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเล่นพนัน (licensing) และการโฆษณา (advertising) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันเพื่อให้มีความครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการพนันทางไกล (remote gambling) ซึ่งรวมไปถึงการพนันออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย ในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงที่มาของกฎหมายและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2014 รวมถึงข้อสังเกตและข้อวิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง