• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันปี 2564 กลุ่มเด็กและเยาวชน

โดย CGS

เด็กและเยาวชนไทยกำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้ก้าวเข้าสู่โลกพนัน  เมื่อเข้าสู่วงจรการพนันแล้วก็มีแนวโน้ม ‘ถลำตัว’  เพราะเมื่อเริ่มเล่นแล้ว ยากที่จะเลิกเล่น  และยิ่งเล่นพนันไปเรื่อยๆ จะยิ่งใช้เงินเล่นการพนันมากขึ้นๆ  สัญญาณอันตรายที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนก็คือ เด็กและเยาวชนไทยที่เล่นพนันขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เล่นพนันจนนำไปสู่ผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีปัญหาความเครียด/เสียสุขภาพจิต เสียการเรียน สุขภาพเสื่อมโทรม และปัญหาหนี้สิน รวมถึงต้องขายทรัพย์สินมาใช้หนี้พนัน  

การศึกษาในต่างประเทศพบว่า คนที่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดการพนันรุนแรงและมีโอกาสเลิกเล่นการพนันได้ยากกว่าคนที่เริ่มเล่นการพนันตอนที่มีอายุแล้ว  แต่สำหรับประเทศไทย พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งได้ถลำลึกถึงขั้นมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็น ‘นักพนันที่มีปัญหา’ หรือ Problem Gamblers ไปแล้วตั้งแต่ในช่วงวัยเยาว์

แผ่นข้อมูลนี้จะนำเสนอสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบจากการพนันที่มีต่อเด็กและเยาวชนไทยในปี 2564