• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

คู่มือสร้างสุข บทเรียนการจัดการปัญหาการพนันหวยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โดย คชษิณ สุวิชา และ ชลธิดา บัวหา

ปัญหาการพนัน เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน การจัดการปัญหาการพนันจึงไม่สามารถทำให้เสร็จในระยะเวลาอันสั้นหรืออาศัยบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มเดียว ในการจัดการปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในสังคมจึงเป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำพาไปสู่การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการปัญหาการพนันในสังคมได้

งานเขียนเล่มนี้เป็นงานเขียนที่ถอดเนื้อความส่วนหนึ่งมาจากรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาการพนันในชุมชนโดยธรรมนูญสุขภาพตำบล: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน สิ่งที่นำเสนอในงานเขียนเล่มนี้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดการปัญหาการพนันในชุมชน  โดยเนื้อหามีทั้งหมด 6 บท  คือ  บทที่ 1 เกริ่นนำ เป็นการทำความรู้จักธรรมนูญสุขภาพตำบล  บทที่ 2 หนองหินบ้านเฮา เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงพื้นที่ตำบลหนองหินและการก่อเกิดธรรมนูญสุขภาพตำบลในฐานะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะในท้องถิ่น  บทที่ 3 จากงานเศร้าสู่งานสานพลัง บทเรียนการจัดการ “อบายมุข” ในงานศพของชุมชน  ส่วนบทที่ 4 หวย ลอตเตอรี่ ความหวังหรือความเสี่ยง  และบทที่ 5 สื่อพลังชุมชน เครื่องมือรณรงค์หยุดเล่นพนัน “หวย ลอตเตอรี่” ในชุมชน  เป็นการนำเสนอกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาการเล่นพนันหวยและลอตเตอรี่ในชุมชน  สุดท้ายบทที่ 6 บทสรุป