• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันกลุ่มผู้สูงวัย ปี 2562

โดย CGS

คนจำนวนหนึ่งอาจเล่นการพนันเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยที่เล่นการพนันเกินขอบเขต  จนเกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นการติดพนัน หนี้สินจากการเล่นพนัน ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ ผู้สูงวัยถือเป็นหนึ่งกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่มีโอกาสเสพติดการพนันและได้รับผลกระทบจากการพนัน

เนื่องจากผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บออมจากการทำงาน มีเวลาว่าง เบื่อ เหงา อยากหากิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินทำ การเล่นพนันเป็นครั้งคราวเป็นประโยชน์ในแง่การพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด ได้เข้าสังคมกับคนอื่น แต่ก็พบว่ามีผู้สูงวัยติดการพนันจนเป็นปัญหา บางคนต้องสูญเสียเงินที่ออมมาตลอดชีวิต บางคนต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน ขาดเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะมีรายได้จากทรัพย์สินหรือเงินบำนาญหรือเงินสวัสดิการแบบคงที่ ไม่มีช่องทางทำงานหาเงินมาชดเชยหรือใช้หนี้ได้เหมือนคนหนุ่มสาว บางคนเกิดผลกระทบด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ฯลฯ

แผ่นข้อมูลจับประเด็นการพนันในกลุ่มผู้สูงวัย สรุปเรียบเรียงจากรายงานการสำรวจสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2562 ดำเนินการสำรวจและประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage sampling) กับประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัด จำนวน 44,050 ตัวอย่าง พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 6,139 ตัวอย่าง