• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2562

โดย CGS

การพนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านและหลายระดับ งานวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผู้ที่มีปัญหาจากการพนันส่วนใหญ่เริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุน้อย เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้เกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย ที่สำคัญ เด็กและเยาวชนที่เล่นพนันมีสัดส่วนเป็นผู้มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงกว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า แต่มีอัตราการขอเข้ารับการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาน้อยกว่าผู้ใหญ่ 

แผ่นข้อมูลจับประเด็นการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน สรุปเรียบเรียงจากรายงานการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ปี 2562 ดำเนินการสำรวจและประมวลผลข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายชั้น (Stratified Multi-stage sampling) จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 44,050 ตัวอย่าง พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชน (อายุ 15 – 25 ปี) จำนวน 7,736 ตัวอย่าง