• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561

โดย CGS

รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561  รวบรวมบทความจากงานวิจัยในรอบ 2 ปี ของศูนย์ฯ  แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?
  • อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
  • การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
  • "ชุมชน" การพนันในววัยทำงานและผู้สูงอายุ
  • "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์