• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันในกลุ่มผู้หญิง ความเสี่ยงครอบครัวไทย สู่ความเสี่ยงสังคม

โดย CGS

‘ผู้หญิง’ เป็นหัวใจของครัว-เรือน ฐานที่มั่นของครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม นอกจากความเป็นเพศแม่ เพศแห่งการให้กำเนิด ผู้หญิงยังเป็นเพศที่คอยอุ้มชูดูแลคนในครอบครัวและมีบทบาทสำคัญต่อการยึดโยงครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ผู้หญิงจึงมีพันธกิจในเกือบทุกมิติชีวิตของคนในครอบครัว ตั้งแต่เรื่องปากท้องไปจนถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อคนในครอบครัว เมื่อการพนันเข้าสู่กลุ่มผู้หญิงการพนันอาจก่อผลเสียต่อตัวผู้หญิงและส่งต่อปัญหาไปยังครอบครัว ดังนั้น สถานการณ์การพนันกลุ่มผู้หญิงจึงเกี่ยวโยงกับความเสี่ยงของครอบครัวและสังคม การที่สังคมไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเล่นพนันมากกว่าเพศชาย และมีแนวโน้มเล่นพนันมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้ความสำคัญ

ชุดข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ฉบับนี้ ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันในกลุ่มผู้หญิง จากผลการสำรวจระดับประเทศปี 2561 สรุปมาเป็นประเด็นสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

1. จุดเริ่มต้นในการเล่นการพนันของผู้หญิง

2. สถานการณ์การเล่นพนันของกลุ่มผู้หญิง

3. ผลกระทบจากการเล่นการพนันของกลุ่มผู้หญิง