• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การเล่นพนันในกลุ่มผู้สูงวัย : จุดเริ่มต้น สถานการณ์ และผลกระทบ

โดย CGS

“ผู้สูงวัย” เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้เล่นพนันในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในรอบ 2 ปีล่าสุด

ชุดข้อมูลต่อไปนี้ คัดสรรและสรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2560 โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ซึ่งเป็นการสำรวจด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage cluster sampling) ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 7,008 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2560  ชุดข้อมูลประกอบด้วย

  • สถานการณ์การพนันในผู้สูงอายุ
  • จุดเริ่มต้น พฤติกรรม และประเภทการพนัน
  • ผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการพนันของผู้สูงอายุ