• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันและการพนันบั้งไฟในเขตอีสานใต้

โดย CGS

สไลด์นำเสนอ เรื่อง สถานการณ์การพนัน จากข้อมูลของการสำรวจทั่วประเทศในปี 2558 และการพนันบั้งไฟในเขตอีสานใต้