• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี พ.ศ. 2558

โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

สรุปข้อมูลที่น่าสนใจจากโครงการการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย ประจำปี 2558