• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

พนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน

โดย กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ (เรียบเรียง)

พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของธุรกิจการพนันต่อวิถีวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สืบทอดกันมานานการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถูกขยายความมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ มีผลให้ธุรกิจการพนันมีการเติบโตและขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สุดท้ายการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจึงถูกแทรกด้วยธุรกิจการพนัน

 

เรื่องภายในเล่มประกอบด้วย

1. ไก่ชน: จากการละเล่นสู่การพนัน

2. วัวชน: ‘นักสู้’ในดง ‘นักเลง’

3. บั้งไฟ : จากงานบุญสู่การแข่งขัน

4. เรือยาว : เมื่อวิถีอนุรักษ์ปะทะกับการพนัน

5. บ่อนงานศพ : เจ้าภาพ เจ้ามือ และเจ้านาย