• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย

โดย คณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย

“รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย” หนังสือที่บรรจุองค์ความรู้ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางต่อการปฏิรูประบบสลาก สู่ ‘สลากเพื่อสังคม’ ของ คณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย

ขณะที่ประเทศไทยใช้ สลาก หรือ ลอตเตอรี่ เป็นช่องทางหารายได้เข้ารัฐ แต่จุดหมายปลายทางของเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกดึงออกมาจากสังคม กลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าควรถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง หนังสือเล่มนี้เสนอว่า ‘ต้องนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาสังคม’ ซึ่งไม่ใช่ข้อเสนออันเลื่อนลอย หากแต่มีตัวอย่างรูปธรรมจับต้องได้ในหลายประเทศ   ‘สลากเพื่อสังคม คืออนาคตที่จับต้องได้’ คือสาระสำคัญที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อ เพราะนอกจากจะนำเสนอแนวคิด อุดมคติของการปฏิรูปแล้ว ในหนังสือยังได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมต่อการปฏิรูประบบสลาก ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสลากเกินราคาปัญหาโครงสร้างการบริหารและการจัดสรรโควตาสลาก ปัญหาภาพลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือที่นำไปสู่ความเชื่อเรื่อง ‘เลขล็อค’ เป็นต้น ทั้งยังได้เสนอเสาหลักแห่งการปฏิรูปไว้ 3 ประการ ได้แก่ ปฏิรูปปรัชญา ปฏิรูปกฎหมาย และปฏิรูปนโยบายและมาตรการ