ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์/โทรสาร :
02-218-6299
อีเมล์ : thaicgs@gmail.com