• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน

11 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร -----> DOC

 

ประกาศ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 

ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน

 

ด้วย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน  (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

 

ความรู้ความสามารถ

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 

2. มีทักษะในการจับประเด็นและสรุปประเด็น

3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนเป็นอย่างดี

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้

5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประมวลผลข้อมูล และโปรแกรม Microsoft Office 

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น

• ประสานงานเครือข่ายวิชาการและติดตามโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

• ประสานงานกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ฯ และเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายตามวาระโอกาส

• ดูแลการผลิตเอกสารเผยแพร่ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

 

เงินเดือน  15,000 - 20,000 บาท 

 

วิธีการคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน

 

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

2. ทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน

3. หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา

4. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

 

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร มาที่

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (Center for Gambling Studies)

ห้อง 518 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ ส่งเป็นไฟล์ PDF มาที่ email: thaicgs@gmail.com

 

เปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ 4 กรกฏาคม 2561   บนเว็บไซต์ www.gamblingstudy-th.org

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Email: thaicgs@gmail.com   โทรศัพท์/โทรสาร: 02-218-6299

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561