กล่าวเปิดงาน โดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

โดย CGS

กล่าวเปิดงาน โดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาจากการพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดงาน

 

^คลิกที่ภาพเพื่อรับชม

 

"ภารกิจของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังคมเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือกลุ่มเด็กเยาวชน และผู้สูงวัย สสส. ตระหนักดีว่าปัญหาการพนันมีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ หนี้สิน ความยากจน และปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ แผนงานลดปัญหาจากการพนัน เกิดจากการประสาน 3 พลัง ประกอบด้วย พลังความรู้ โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พลังสังคม โดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  และพลังนโยบาย โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างเครือข่าย และร่วมกันผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบจากการพนัน

"การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า สสส. หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคสังคม ได้ลงนามความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ จากการสำรวจสถานการณ์การเล่นพนันของนักเรียนมัธยมต้น พบกว่าเด็กเริ่มเล่นพนันครั้งแรกตอนอายุเพียง 6 ปี ขณะที่ผลสำรวจ เหตุผลแรก ๆ ของการเริ่มเล่นการพนันคือ ความอยากลอง เล่นสนุกเป็นครั้งคราว เล่นด้วยเงินเล็กน้อย และจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อง ๆ 

"การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยเฉพาะด้านสังคมที่มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น ความเหลื่อมล้ำ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ขาดการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน ซึ่งเครือข่ายจะต้องร่วมกันผลักดันให้ คสช.และรัฐบาล ให้ความสำคัญของปัญหาการพนัน และกำหนดเป็นวาระการปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน  ในการปฏิรูปด้านสังคม รวมทั้งผลักดันให้มีกลไกของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการพนันอย่างแท้จริง 

"ขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม ที่มีส่วนร่วมทำให้การประชุมวิชาการ “ชีวิตเสี่ยงพนันจะป้องกันเยาวชนอย่างไร” ในการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุมให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป ขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้"