• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชน ชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดย อภิชาติ ใจอารีย์

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มุ่งที่จะค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกชุมชนในลักษณะการทำงานแบบพหุภาคี ที่มีการประสานความร่วมมือภายใต้ปัจจัยเอื้อและเงื่อนไขของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางสังคมต่างๆ ตลอดจนค้นหาบทบาทที่เหมาะสมของแต่ละภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดการพนันในเยาวชนผ่านทุนวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนมีความสนใจและมีแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนและร่วมมีบทบาทในการค้นหาแนวทางและกลวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือตามศักยภาพของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในชุมชนเอง

วัตถุประสงค์การการวิจัย

เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์รอง

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาการเล่นการพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

2. เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนที่สามารถใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

3. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้แผนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี