• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การแก้ไขปัญหาการพนันด้วยกระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย

โดย จิรายุ ทรัพย์สิน และคณะ

การวิจัยเรื่องการแก้ไขปัญหาการพนันด้วยกระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในบทนี้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ของตนเองและรู้ถึงทุนทางสังคมด้านต่าง ๆที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อนำมาปรับใช้ร่วมกับแนวทางการศึกษาตามอัธยาศัยโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริม การแก้ไข และนำมาซึ่งการพัฒนาต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน จะใช้กระบวนการวิจัยแบบ PR&D ที่ชุมชนจะมีส่วนร่วม เทคนิคเชิงชาติพันธ์วรรณนา วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เพื่อตอบคำถามการวิจัย โดยมีประเด็นคำถามตามลำดับ ดังนี้

ประเด็นคำถามการวิจัยข้อที่ 1 ทุนทางสังคมที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนมีลักษณะอย่างไร

ประเด็นคำถามการวิจัยข้อที่ 2 การศึกษาตามอัธยาศัยจะสามารถแก้ไขปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนได้อย่างไร  

ประเด็นคำถามการวิจัยข้อที่ 3 การบูรณาการทุนทางสังคมและการศึกษาตามอัธยาศัยจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการพนันของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร