• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

กระบวนการกลายเป็นนักพนันข้ามแดน กรณีศึกษาคนทัวร์ที่คาสิโนสะหวันเวกัส

โดย ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, สุรสม กฤษณะจูฑะ

รายงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการที่ทำให้ชาวบ้านกลายเป็นนักพนันข้ามแดน และ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยอันเป็นผลจากการเปิดคาสิโนสะหวันเวกัส ผลการศึกษาพบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะทัวร์นักพนันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชาวบ้านเข้าสู่วงจรการพนัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของคาสิโนที่ต้องการโปรโมทสร้างความครึกครื้นและหารายได้เข้าคาสิโน การตัดสินใจเข้าร่วมทัวร์ของชาวบ้านมีปัจจัยทางด้านสังคมเศรษฐกิจเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะการว่างงาน การสร้างรายได้เสริม ความหวังจากเงินพนันจำนวนหนึ่ง และการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของเพื่อนฝูง การช่วยเหลือคนรู้จักให้มีลูกค้าครบจำนวนตามเป้าหมาย การทำกิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุ ปัจจัยทางด้านกฎหมาย ได้แก่ การไม่ถูกจับกุม และปัจจัยเสริมเช่นการได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ ต่างส่งผลให้ชาวบ้านตัดสินเข้าร่วมทัวร์ได้โดยง่าย การเข้าร่วมกิจกรรมการพนันดังกล่าวมีส่วนให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นนักพนันข้ามแดน และเข้าสู่กิจกรรมการพนันต่อเนื่องจากที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเลย การเข้าไปพนันในคาสิโนชายแดนส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้ส่วนบุคคลและรายได้รวมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลทางลบโดยตรงต่อผู้ที่เสพย์ติดการพนัน และส่งผลต่อปัญหาอาชญากรรมในทางอ้อม อย่างไรก็ดี การพนันในคาสิโนไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวบ้านที่เป็นนักพนันรับจ้าง พวกเขามองการพนันในฐานะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ที่เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ในเวลาว่าง แต่การพนันดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองในฐานะกิจกรรมยามว่าง เนื่องจากไม่ได้มีกำลังทางการเงินที่เพียงพอตามทฤษฎี พวกเขาใช้เงินพนันอย่างระมัดระวัง เพื่อที่จะไม่ให้เสียหรือได้มา และมองว่าเงินที่ได้เป็นผลพลอยได้ในเวลาว่างงาน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างไม่มีการพัฒนาสู่การเป็นนักพนันมืออาชีพจากระบบทัวร์ เนื่องจากเหตุผลด้านเงินทุนและตรรกะในการลงทุน ซึ่งการหลั่งไหลไปคาสิโนชายแดนกับทัวร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวบ้านสะท้อนให้เห็นการสร้างทางเลือกในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนปัญหาความยากจนของชาวบ้านซึ่งเกิดจากการว่างงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ผลักให้ชาวบ้านเข้าสู่ทางเลือกของการหาเงินที่อาจจะอยู่ก้ำกึ่งความถูกต้องได้โดยง่าย