• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

กฎหมายการพนัน

โดย ดร. วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์

บทความที่ว่าด้วยการแนวคิดที่สำคัญสำหรับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่แทนที่พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยมีเสนอว่า หัวใจของการแก้ไขปรับปรุงหรือการร่างกฎหมายการพนันฉบับใหม่นี้ คือ การเน้นให้มี “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” และ “การสร้างระบบกำกับดูแลและการตรวจสอบ” ที่ดีควบคู่กันไป  

เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญๆ ได้แก่

1. นิยามและประเภทของการพนัน

2. การอนุมัติ อนุญาต การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุมัติอนุญาต

3. การกำกับดูแล การตรวจสอบ

4. การกำหนดโทษ

5. มิติทางสังคมอื่นที่ต้องพิจารณา