• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การสังเคราะห์องค์ความรู้การวิจัยการพนันพื้นบ้าน

โดย รศ. ดร. กนกศักดิ์ แก้วเทพ

การประมวลสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากรายงานการวิจัย 5 เรื่อง ที่ได้เสนอต่อศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัยการพนันพื้นบ้าน

รายงานการวิจัยทั้ง 5 เรื่องได้แก่ 

1. การวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  กรณีศึกษาการพนันในวัวชน ภาคใต้” (จะอ้างถึงต่อไปว่า “วัวชนภาคใต้”)

2. การวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  กรณีศึกษาการพนันในประเพณีบุญบั้งไฟ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) (จะอ้างถึงต่อไปว่า “บั้งไฟภาคอีสาน”)

3. การวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  กรณีศึกษาการพนันในไก่ชน ภาคเหนือตอนบน) (จะอ้างถึงต่อไปว่า “ไก่ชนภาคเหนือตอนบน”)

4. การวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  กรณีศึกษาการพนันในไก่ชน ภาคเหนือตอนล่าง(จะอ้างถึงต่อไปว่า “ไก่ชนภาคเหนือตอนล่าง”)

5. การวิจัยเรื่อง “โครงการ การศึกษาเรื่องสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนันในประเทศไทย  กรณีศึกษาการพนันในไก่ชน จังหวัดสุพรรณบุรี (จะอ้างถึงต่อไปว่า “ไก่ชนสุพรรณบุรี”)”

      แม้ว่า รายงานการวิจัย 5 เรื่องนี้จะมีความแตกต่างกันในด้านขอบเขตพื้นที่ที่ทำการศึกษาวิจัยและประเภทของการพนันพื้นบ้าน 3 ประเภท แต่เนื่องจากโจทย์สำคัญร่วมกันคือ การวิจัยการพนันพื้นบ้าน ดังนั้น ในที่นี้จึงขอเสนอวัตถุประสงค์และกรอบในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากรายงานการวิจัย  5 เรื่อง อย่างสังเขปดังนี้
1. บริบท (ภูมิหลังและพัฒนาการ) ของการพนันพื้นบ้าน
2. เศรษฐศาสตร์การเมืองของบ่อนการพนันพื้นบ้าน
3. ธุรกิจการพนันพื้นบ้าน
4. ประเด็นสำหรับการอภิปรายและศึกษาวิจัย(ในอนาคต)ของการพนันพื้นบ้าน