• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

โดย ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

สสส. และภาคีชี้แจงข้อมูลเรื่องมาตรการป้องกันและการปิดกั้นการโอนเงินเพื่อเล่นการพนันผ่านธนาคารต่าง ๆ  ต่อกรรมการธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  สสส. และภาคี ประกอบด้วย คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์, ดร.วิษณุ วงษ์สินศิริกุล, ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ และคุณพงศธร จันทรัศมี  เข้าชี้แจ้งข้อมูลเรื่องมาตรการป้องกันและการปิดกั้นการโอนเงินเพื่อเล่นการพนันผ่านธนาคารต่าง ๆ ต่อกรรมการธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 

ประเด็นนำเสนอ ประกอบด้วย ภาพรวมและกรณีตัวอย่างการดำเนินงานทางกฏหมายจากต่างประเทศ  2. รูปแบบ ช่องทาง ข้อเทจจริงเรื่องการพนันออนไลน์ 3. แนวทางที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ : มาตรการจัดการทางการเงินและมาตรการอื่น ๆ