• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

เปิดปม เป็น อยู่ คือ "พนันออนไลน์"

โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์
   หนึ่งในผลงานของโครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ที่พยายามรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพนันออนไลน์ ทั้งของต่างประเทศและของไทย รวมถึงนำเสนอกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการพนันออนไลน์ผ่านรูปแบบการ ถาม-ตอบ ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

   ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ผู้เขียนได้ประมวลให้เห็นว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาห้ามการประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ทุกประเภท ห้ามโฆษณา และเคยดำเนินคดีกับผู้ประกอบการธุรกิจพนันทางอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ แต่ไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้เล่นพนัน ในกรณีอังกฤษ ผู้มีอำนาจออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการพนันออนไลน์คือ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และกีฬา


หมายเหตุ : หนังสือ e-book ที่เปิดให้ดาวน์โหลดนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งตัวเล่มจริงได้หมดลงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อจัดพิมพ์ครั้งที่่ 2