• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรค์ และนวลน้อย ตรีรัตน์

     เศรษฐกิจผิดกฎหมายที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการค้ายาเสพย์ติด น้ำมันเถื่อน การค้าประเวณีในประเทศไทย ค่าบริการนายหน้าค้าแรงงานพม่าเข้าไทย การค้าหญิงไทยไปต่างประเทศเพื่อบริการทางเพศ การค้าอาวุธสงคราม หวยใต้ดิน บ่อนการพนัน และการพนันฟุตบอล  เหล่านี้แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่ส่วนใหญ่มิได้ดำรงอยู่อย่างอิสระ แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และมีเครือข่ายที่ซ้อนทับกันอยู่

     การค้นพบระบบเศรษฐกิจนอกกฎหมายในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่โต คือมีมูลค่าประมาณ 2 ถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี (พ.ศ. 2536 ถึง 2538) เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ... คิดเป็นร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 13  การค้นพบนี้จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขความลับด้านมืดของระบบการเมืองปัจจุบัน  ว่าเพราะเหตุใดกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นจึงสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการเมือง เพราะเหตุใด ระบบการเมืองไทยจึงมีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง การกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจขาดความโปร่งใส และระบบการเมืองคุกคามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว  การค้นพบระบบเศรษฐกิจนอกกฎหมายจึงช่วยทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไทยชัดเจนขึ้น... นั่นคือ จากเดิม สาธารณชนเคยเห็นเคยได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านสว่างเท่านั้นก็จะได้รับรู้ถึงความเป็นไปในด้านมืดด้วย