• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดย รศ.ดร.รวงทอง ชัยประสพ และ รศ.ดร.พูลสิน อิงคะวัต

     "...ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาภายในสังคมไทยเกิดขึ้นมาโดยตลอด และรัฐบาลไทยได้แก้ปัญหาโดยการพิมพ์สลากเพิ่มมาโดยตลอดเช่นกัน เพราะเชื่อว่าปัญหาเกิดจากจำนวนสลากไม่พอเพียงกับความต้องการ แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้ 

     ...การศึกษาปัญหาการขายสลากเกินราคานี้ ...ให้ความสำคัญต่อทั้งปัญหาปริมาณสลากและต้นทุนการขายสลากของผู้ขายรายย่อย เพื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นปัญหาหลักของการขายสลากเกินราคา เพระาถ้าปัญหาอยู่ที่ต้นทุนการขายสลากของผู้ขายรายย่อยสูงเกินไป รัฐบาลก็อาจแก้ปัญหาให้สำเร็จได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณสลากให้มากเกินไป"