• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน

โดย โครงการวิชาการจัดการความรู้เพื่อสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

สภาพการณ์ของสังคมที่การพนันพบเห็นกันได้ทั่วไป ทั้งที่ชัดเจนว่ามีลักษณะเป็นการพนัน และที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นกิจกรรมที่มีสีเทา อย่างเช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล การส่งข้อความสั้นชิงรางวัล เป็นต้น นำไปสู่ความกังวลว่าจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในการสร้างความเคยชินต่อการพนัน และสร้างนิสัยลงทุนน้อยแต่ได้มาก ลงทุนระยะสั้นแต่หวังผลเร็ว 

จึงได้มีการจัดเวทีนโยบายสาธารณะเรื่องการจัดการปัญหาการพนัน ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยโครงการวิชาการจัดการความรู้เพื่อสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนจากหลากหลายอาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มาพูดคุยเพื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆที่เข้าข่ายการพนันหรือหมิ่นเหม่การพนัน เพื่อวางกฎหรือกติกาบางประการ หรืออย่างน้อยเพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักและรู้เท่าทันกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าเดิม  

เนื้อหาสาระที่มีการพูดคุยกันในเวทีครอบคลุมถึงประเด็นการพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ การพนันโดยใช้เอสเอ็มเอส รวมทั้งนโยบายเครื่องจำหน่ายสลากอัตโนมัติที่เรียกว่าหวยออนไลน์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมที่มีผู้คนใส่ใจน้อยกว่าที่ควร อาจจะ

เพราะรู้ไม่เท่าทัน ไม่ทันระวังหรือไม่เห็นความสำคัญก็ตาม เวทีนโยบายฯคาดหวังให้ผู้คนในสังคมได้รู้เท่าทัน ระมัดระวังและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่มีต่อเด็กและเยาวชนมากกว่าเดิม

โครงการวิชาการจัดการความรู้เพื่อสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้รวบรวมประเด็นสนทนาและสาระต่างๆจากระดมสมองและความคิดเห็นเอาไว้ในหนังสือเล็กๆเล่มนี้  เนื้อหาประกอบด้วย
  • ปาฐกถา "บทบาทของสถาบันทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน" โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
  • สาระจากการเสวนา "เยาวชนกับการพนัน : หมากมุมมองหลายทางแก้  แนวทางการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน" โดยพิจารณาถึงบทบาทของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น บทบาททางกฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแล  
  • สาระจากการเสวนาห้องย่อยในประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
  • การกล่าวสรุปโดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์