• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

โดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติการพนันฉบับปีพุทธศักราช 2478 ซึ่งยังคงมีผลบังคับจนถึงปัจจุบัน  

เอกสารโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา